آموزش میوه آرایی

خوشبو شدن فضا ومحیط خانه

برای خوشبو شدن فضا ومحیط خانه می توانید به روش زیر عمل کنید :
در یک نعلبکی کمی ادکلن خوشبو ریخته ویک حبه قند چهار گوش در آن بیندازید ، طوری که ادکلن را خوب جذب کرده وقند خیس شود ، سپس قند را آتش بزنید و وقتی ادکلن تمام شد قند را خاموش کنید . با این تدبیر فضای خانه بسیار معطر خواهد شد .

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   • 

پاک کردن انواع لکه ها

● لک شربت ، شکلات ، مواد قندی
اگر لباس قابل شستشو باشد ، آن را با آب وصابون شستشو میدهیم ، و بقیه لک را از روی پارچه های سفید پنبه ای یا کتانی را توسط آب ژاول از بین میبرند ، روش موثر آن است که قسمت لک را در الکل چوب قلیایی شده توسط محلول آمونیاک میخیسانند ،برای پارچه های غیر قابل شستشو ، قسمت لک را توسط نفت یا تتراکلرید کربن شسته تا چربی از بین برود و باقیمانده لک را بوسیله پراکسید هیدروژن "آب اکسیژنه" از بین میبرند .
● لک قهوه
بر روی لک پارچه تا ارتفاع ۵ تا ۶ سانتیمتر آب جوش ریخته و برای چند ساعتی به همین حال باقی میگذاریم ، چناچه لک بر روی لباس پشمی یا ابریشمی باشد لک سریعا توسط آب سرد و یا ولرم پاک میشود و اگر باقیمانده روغن وجود داشته باشد توسط تتراکلرید کربن ویا نفت از بین میرود . درصورت بزرگ و یا زباد قدیمی بودن لک مقدار کمی از اثر آن باقی میماند ، که خشکاندن لباس در مقابل نور خورشید موجب از بین رفتن آن میشود و اگر پارچه سفید است از مواد سفید کننده میتوان استفاده کرد
● لک میوه
برای پارچه های قابل شستشو قسمت لک را بر روی یک کاسه قرار داده و از بالا به وسیله کتری محتوی آب جوش مستقیما بر روی آن میریزند ، لک باقیمانده را با خیساندن در آب لیمو و سپس در معرض نور خورشید قرار دادن از بین میبرند، البته برای پارچه های سفید کتان یا پنبه ای میتوان از آب ژاول استفاده کرد ولی نمیتوان از این ماده برای پارچه های ابریشمی یا پشمی یا رنگی استفاده کرد .
● لک چربی
تترا کلرید کربن ، کلروفرم ، اتر ، بنزین سفید ، نفت مواد موثری در پاک کردن لک چربی حیوانی و گیاهی میباشند ، استفاده از این مواد مناسب ترین روش در پاک کردن اینوع لکها میباشد ، لک چربی از روی پارچه های قابل شستشو معمولا با شستن با آب گرم و صابون از بین میرود ، روش دیگر برای پارچه های غیر قابل شستشو این است که قسمت لک را بر روی سطحی صاف پهن کرده و بر روی لک یک ماده جاذب مثل کاغذ خشک کن ، گرد اکسید منیزیم ، گچ یا گرد تالک سفید پخش میکنند سپس ماده جاذب را روی لک می غلطانند تا حالت چسبندگی پیدا کند با برس محل را تمیز کرده و این عمل را تکرار میکنند ، و اگر پاک نشد لایه جاذب را برای مدت یک شب بر روی لک میگذارند بماند
● لک روغن
با استفاده از اسفنج آغشته به تیتر خالص و یا تترا کلرید کربن میتوان اینوع لکها را ازبین برد اگر لک بزرگ باشد تمام قسمت توسط تیتر شسته شده و چندین بار در حلال تازه آبکشی می شود . لکهای رنگ تازه را میتوان با مقدار کافی صابون و آب از بین برد ، و لکهای قدیمی رنگ بدین روش نیز ممکن است از بین برود و در صورتیکه قبل از آن قسمتی از لک بوسیله کره و یا روغن کاملا مرطوب شده باشد

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   • 

بالا برد‌ن عمرمفید مـاشـیـن لـبـاسـشــویی

برای د‌اشتن یک ماشین‌لباسشویی که به بهترین نحو، لباس‌های شما را بشوید‌ و د‌ر عین حال از عمر مفید‌ بیشتری برخورد‌ار باشد‌، د‌انستن و رعایت نکات زیر می‌تواند‌ بسیار مفید‌ باشد‌.
▪ ماشین‌لباسشویی را د‌ر جایی قرار د‌هید‌ که به شیر آب، پریز برق، و خروجی فاضلاب نزد‌یک باشد‌.
▪ هرگز ماشین را بیش از حد‌ ظرفیت آن پر نکنید‌، البسه باید‌ به راحتی د‌ر آب حرکت کنند‌ و آب را به خود‌ جذب کنند‌. پر کرد‌ن محفظه روند‌ چرخش و خالی کرد‌ن آب را د‌چار اختلال می‌کند‌.
▪ هر برنامه لباسشویی، شرایط خاص خود‌ را د‌ارد‌، البسه د‌ارای د‌گمه فلزی و زیب باید‌ جد‌اگانه شسته شوند‌، البسه کمرنگ جد‌ا و الی آخر.
▪ آب اضافه د‌اخل محفظه را پس از هر شستشو خالی کنید‌ (د‌ر ماشین‌هایی که د‌ر آن از بالا باز می‌شود‌)، شستن هر روزه محفظه لزومی ند‌ارد‌ مگر اینکه د‌ر آخرین شستشو از سفید‌ کنند‌ه یا ماد‌ه افزود‌نی مشابه استفاد‌ه کرد‌ه باشید‌.
▪ برای شستن اشیایی چون کفش، عروسکهای پارچه‌ای و مانند‌ آن به موارد‌ ذکر شد‌ه بر روی آنها توجه کنید‌ تا آسیبی به کفش یا عروسک وارد‌ نشود‌.
▪ پس از شستن مواد‌ پرزد‌ار از قبیل عروسک، پتو و مانند‌ آنها، فیلتر ماشین را به خوبی پاک کنید‌.
● بعضی از اشکالات رایج
اگر هنگام استفاد‌ه از ماشین لباسشویی متوجه ایراد‌ی شد‌ید‌، وحشت‌زد‌ه نشوید‌ و موضوع را فوراً به موتور آن ارتباط ند‌هید‌، د‌ر بسیاری از مواقع، مشکل تنها د‌ر اثر یک ریزه‌کاری مانند‌ محکم‌نبستن د‌ر ماشین یا محفظه پود‌ر صورت گرفته است. بعضی از مشکلات معمول و د‌لایل آنها از این قرارند‌:
▪ اگر ماشین پر از آب نمی‌شود‌، به احتمال زیاد‌ لوله آب آن یا صافی رابط گرفته است، و با تمیز کرد‌ن مرتب صافی و برطرف کرد‌ن گرفتگی لوله، اشکال رفع خواهد‌ شد‌.
▪ اگر کف صابون از محفظه پود‌ر بیرون می‌زند‌، معمولاً به خاطر ریختن پود‌ر بیش از حد‌ یا استفاد‌ه از پود‌ری است که برای ماشین‌لباسشویی مناسب نیست.
▪ اگر ناگهان آب از ماشین سرازیر شد‌، قبل از هر چیز باید‌ لوله فاضلاب را چک کنید‌ که گرفته نباشد‌ و د‌ر غیر این صورت به د‌نبال مشکل د‌ستگاه بگرد‌ید‌.
▪ اگر چرخش ماشین صد‌ای زیاد‌ی د‌ارد‌، مشکل می‌تواند‌ به یاتاقان مربوط باشد‌ که علامت آن تشکیل لکه‌های زنگ زد‌ه د‌ر زیر و پشت د‌ستگاه است و باید‌ توسط متخصص تعمیر شود‌. اگر محفظه مشکلی ند‌اشته باشد‌، منبع صد‌ا می‌تواند‌ یک جسم خارجی د‌ر بخش موتور یا پمپ باشد‌. اما قبل از اینها، باید‌ از تراز بود‌ن ماشین بر روی سطح زمین مطمئن شوید‌.
▪ گاهی لباس‌های د‌اخل محفظه به یکد‌یگر تراز پیچید‌ه و یک شکل توپی تشکیل د‌اد‌ه‌اند‌ که به این ترتیب تعاد‌ل ماشـین را بر هــم می‌زنند‌، و اگر ماشین تراز قرار نگرفته باشد‌، این اتفاق موجب تکان‌های شد‌ید‌ د‌ستگاه می‌شود‌ که با یک بار خالی و پر کرد‌ن، مشکل رفع خواهد‌ شد‌.
● توصیه‌هایی برای صرفه‌جویی د‌ر انرژی مصرفی
▪ بیشتر لباس‌های خود‌ را با آب گرم (نه د‌اغ) یا سرد‌ بشویید‌ و با آب سرد‌ آب‌کشی کنید‌. به این ترتیب د‌ر انرژی و پول صرفه‌جویی می‌کنید‌. از آب د‌اغ تنها د‌ر زمانی که باید‌ استفاد‌ه کنید‌. قرار د‌اد‌ن د‌رجه ماشین از د‌اغ به گرم، مصرف انرژی را به نصف کاهش می‌د‌هد‌.
▪ به طور کلی، شستن یکباره لباس‌های بیشتر، مقرون به صرفه‌تر از د‌و مرتبه شستن مقد‌ار کمتری از لباس است.
▪ پود‌ر را بیش از حد‌ نیاز استفاد‌ه نکنید‌، کف زیاد‌ از حد‌ به ماشین فشار می‌آورد‌ و به انرژی بیشتری نیاز خواهد‌ د‌اشت.
▪ لباس‌ها را بیش از حد‌ نشویید‌. پارچه‌های ظریف به زمان طولانی شستشو نیاز ند‌ارند‌.
▪ پارچه‌های خیلی چرک را ابتد‌ا خیس کنید‌. می‌توانید‌ برای این کار از برنامه خیساند‌ن لباس‌ها استفاد‌ه کنید‌. به این ترتیب د‌ر یک د‌ور شستشو و مصرف برق بیشتر، صرفه‌جویی کرد‌ه‌اید‌.
▪ از ترکیب شویند‌ه‌ها و مواد‌ شیمیایی بپرهیزید‌. این ترکیبات گاهی بسیار خطرناک هستند‌، برای مثال سفید‌کنند‌ه‌ها د‌ر برخورد‌ با صافی‌های شیمیایی د‌ستگاه، گازهای خطرناکی متصاعد‌ می‌کنند‌.

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   • 

نوآوری در کدبانوگری

● چند دستور برای مصرف و پخت سبزی
▪ سبزی ها را به مدت زیاد در آب خیس نکنید ، زیرا ویتامین ها و مواد معدنی آنها در آب حل می شود.
▪ تا آنجا که ممکن است سبزیجات را با پوست بپزید یا تنوری کنید.
▪ سبزی ها را برای مدت طولانی در معرض هوا قرار ندهید.
▪ در موقع طبخ غذا ، از ظروف در دار استفاده کنید و در ظرف را همیشه بگذارید.
▪ از زیاد بهم زدن غذا ، مخصوصا با قاشق فلزی خودداری کنید تا سطح غذا زیاد در معرض هوا قرار نگیرد.
▪ سبزی و میوه را مدتی قبل از خوردن یا پختن خرد نکنید و آب میوه را نیز بلافاصله پس از گرفتن مصرف کنید.
▪ برای پختن سبزی اول آب را جوش بیاورید و بعد سبزی را بریزید و فقط آنقدر بپزید تا نرم شود ( له نشود ).
▪ هر قدر ممکن است در سبزی ها آب کمتری بریزید.
▪ اگر در طبخ سبزی آب زیاد مصرف کرده اید، از این آب برای سوپ و سس استفاده کنید.
▪ اگر از سبزی یخ زده استفاده می کنید هرگز آن را مستقیما در آب جوش نگذارید.
● نگهداری سبزیجات
برای آنکه سبزیجات شما از جمله کاهو زرد و پلاسیده نشود. کف جایگاه مخصوص نگهداری سبزیجات را در یخچال با حوله کاغذی یا دستمال سفید بپوشانید. کاغذ رطوبت اضافی را جذب کردو سبزیجات ومیوه ها را برای مدت بیشتری تازه نگه می دارد یا چند قطعه اسفنج خشک در قسمت مخصوص سبزیجات قرار دهید. اسفنج خشک مانند کاغذ رطوبت را جذب می کند و از فاسد شدن میوه ها و سبزیجات برای مدتی جلوگیری می کند.
● سالاد ،میوه ها و سبزیجات
هیچگاه اول به سالاد و کاهو نمک نزنید زیرا نمک تازگی و طراوت کاهو را گرفته برگ های آن را سخت و زمخت می کند. همیشه هنگامی که می خواهید سالاد را سرو کنید به آن نمک بزنید .
همیشه همه اجزاء لازم برای چاشنی از جمله روغن زیتون و سرکه را در یک شیشه دهان گشاد که درش بسته می شود (شیشه مربا و...)بریزید، یک قطعه یخ داخل آن بیندازید و درش را محکم ببندید. سپس آن را تکان دهید تا خوب مخلوط شود. سپس یخ را از آن خارج سازید. با این روش چاشنی سالاد فوق العاده نرم شده وبا هم می آمیزد. سپس سبزیجات سالاد را داخل یک کیسه پلاستیک قرار دهید چاشنی آماده شده را روی آن بریزید وخوب تکان دهید تا هم اجزاء سالاد به این چاشنی آغشته شود سالاد خوشمزه ای بدست خواهد آمد.
● بیرون راندن حشرات از سبزیجات
برای آنکه حشرات را از سبزیجاتی مانند گل کلم و کلم و .. . بیرون برانید، مدت ۱۵ دقیقه آن را در آب سردی که با چند قاشق چایخوری نمک یا سرکه مخلوط کرده اید، قرار دهید.
● خیار سالاد
خیار سالاد را با پوست خورد کنید پوست خیار طعم جالبی به سالاد می دهد.
● بوی مطبوع سیر!
برای آنکه سالاد خوشمزه ای داشته باشید یک حبه سیر را له کرده قبل از آنکه اجزاء سالاد را در ظرف سالاد خوری بریزید سیر را به آن بمالید سالاد شما طعم مطبوعی از سیر به خودخواهد گرفت .
● در مورد سس ها
▪ برای هم زدن سس به جای قاشق از چنگال استفاده کنید زیرا به این ترتیب سس صاف ترشده و گلوله نخواهد شد.
▪ برای آنکه سس خود را پررنگ تر کنید مقدار کمی آرد را در ماهی تابه سرخ کنید و به تدریج به سس اضافه کنید.
▪ برای غلیظ تر کردن سس ها می توانید از آرد استفاده کنید. برای این منظور مقداری آرد را در آب حل کنید بصورت خمیر رقیقی در آورده و به تدریج به سس اضافه کنید .

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   • 

محافظت از شمع

▪ استفاده از شمع های گوناگون در جای جای منزل می تواند عشق و شادی را به همراه آورد.
▪ نور شمع باعث انگیزش و بینش در افراد شده و تصورات، تخیلات و علائق آنها را منعکس می کند.
▪ شمع های شناور را در آب گرم قرار دهید زیرا مدت زمان سوختن آن را افزایش می دهد.
▪ شمع ها را در محل تاریک و خنک نگهداری کنید.
▪ فتیله سوخته شمع ها جلوه خاصی به محیط بخشیده و علاوه بر این باعث می شوند شمع بعدها زودتر روشن شود.
شمع ها را به فاصله پنج الی هفت سانتی متری یکدیگر قرار دهید.
▪ از جریان های ناگهانی هوا (مانند پنجره باز، شوفاژ، کولر و ‎.‎.‎.) جلوگیری کنید زیرا باعث می شود شمع ها سریع تر و نامتقارن سوخته و چکه کنند.

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   • 

کدبانو

▪ روزی تو را ز مستی تشبیه به ماه کردم، لامپ ۱۰۰ هم نبودی من اشتباه کردم!
▪ برای دیدن نور به خورشید نگاه کن، برای دیدن زیبایی به طبیعت نگاه کن، برای دیدن عشق به ماه نگاه کن و اگر هم خواستی هر سه را با هم ببینی به آینه نگاه کن، اما هیچوقت روتو زیاد نکن.
▪ هیچ گاه به خودت مغرور نشو...برگ ها همیشه وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شدند.
▪ بزرگترین آرزوی من اینه که کوچک ترین آرزوی تو باشم.
▪ دو خط موازی هرگز به هم نمی رسند مگر اینکه یکی از آنها برای رسیدن به دیگری بشکند.
▪ عشق مانند ساندویچی است که دو نفر خوردن آن را از دو طرف شروع می کنند، اما وقتی به هم می رسند که تمام شده است.
▪ تمام محبتت را به پای دوست بریز نه تمام اعتمادت را.
▪ زن ها یه تار مو را روی کت شوهرشون می بینن، اما یه تیر چراغ برق را هنگام رانندگی نمی بینند!
▪ اگر روزی به یادت گریه کردم، بدان آن روز پیازی رنده کردم.

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   • 

۹ شرط سلامت برای اسباب‌کشی

فصل تابستان که از راه می‌رسد و بچه‌ها تعطیل می‌شوند خیلی‌ها به فکر اسباب‌کشی می‌افتند. اسباب‌کشی یک شوک برای خانم‌های خانه‌دار است که به هر حال بار اصلی این نقل مکان بر دوش آنهاست. اگر شما هم این روزها در تدارک نقل مکان هستید این توصیه‌های ۹ گانه را به یاد داشته باشید تا به سلامت، به خانه جدید بروید.
۱) شرکت‌های حمل‌ونقل معتبر را انتخاب کنید
شما می‌توانید این شرکت‌ها را در میان آگهی‌های روزنامه و یا توصیه اقوام و آشنایان بیابید. اگر قرار است در این تابستان از شهری به شهر دیگر نقل مکان کنید باید در انتخاب این شرکت‌ها بیشتر دقت کنید تا اسباب و وسایل شما سالم به مقصد برسند. برخی از شرکت‌های حمل و نقل خودشان مسوولیت بسته‌بندی وسایل را نیز بر عهده می‌گیرند و شما از این بابت آسوده خواهید بود. حتما از شرکت حمل‌ونقل سوال کنید که اسباب و وسایل شما را بیمه می‌کند یا خیر.
۲) چه وسایلی نیاز دارید؟
برای اسباب‌کشی از یک خانه به خانه دیگر شما باید پیش از آغاز اسباب‌کشی، وسایلی را بخرید و یا آماده کنید. کارتن‌هایی در ابعاد گوناگون، مقدار زیادی طناب‌های ضخیم و محکم، مقداری روزنامه باطله برای حفاظت از اشیای شکستنی، نوارچسب پهن برای بستن در کارتن‌ها، ماژیک‌هایی با سرپهن برای نوشتن روی کارتن‌ها. شما می‌توانید این کارتن‌ها را یا به صورت نو و آماده بخرید یا با سر زدن به سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محل‌تان، مقداری از کارتن‌های اضافی آنها را بگیرید. با این کار در هزینه‌های اسباب‌کشی هم صرفه‌جویی کرده‌اید.
۳) یک فهرست تهیه کنید
برای اینکه در روزهای اسباب‌کشی سردرگم نشوید، بهترین کار این است که یک فهرست از تمام کارهایی که باید انجام دهید و وسایلی که باید جمع و جور کنید، تهیه کنید. شما می‌توانید یک برنامه زمان‌بندی برای بسته‌بندی کردن وسایل هم تدارک ببینید که مطابق آن وسایل‌تان را جمع‌وجور کنید و تمام فشار کاری را در یک روز متحمل نشوید.
۴) بسته‌بندی شکستنی‌ها
هرقدر وسایل و ظروف شکستنی را با دقت بیشتری بسته‌بندی کنید، در مقصد با خیال آسوده‌تری آنها را باز خواهید کرد و سالم خواهید دید. بهتر است لوازم شکستنی را در جعبه اصلی خودشان که دارای حفاظ‌هایی است، قرار دهید. اگر این جعبه‌ها را دور انداخته‌اید، وسایل شکستنی را در روزنامه یا پارچه یا پلاستیک‌های حباب‌دار بپیچید و درون یک کارتن محکم بسته‌بندی کنید.
۵) کدام کارتن، کدام اتاق
در اسباب‌کشی اتاق خواب، آشپزخانه، اتاق نشیمن و حمام و دستشویی را به عنوان واحدهایی مجزا در نظر بگیرید. هر روز به سراغ یک اتاق بروید و وسایل آن اتاق را بسته‌بندی کنید. روی هر جعبه پس از اتمام کار بسته‌بندی، برچسبی حاوی فهرست وسایل و لوازم داخل آن چسبانده و در صورتی که اجناس داخل آن شکستنی است با ماژیک قرمز، کلمه شکستنی را بنویسید.
۶) اول سلامت؛ دوم اسباب‌کشی
اسباب‌کشی برای بیشتر خانم‌ها شبیه کابوس است، به ویژه اگر هر سال بخواهند از یک خانه به خانه دیگر بروند ولی شما می‌توانید با راهکارهایی آن را آسان‌تر ساخته و سلامت خود را رکن اول این نقل مکان تابستانی قرار دهید. بهترین راه این است که سایر اعضای خانواده را نیز در این فعالیت شرکت دهید. به کودکان مسوولیت دهید که با نظارت شما وسایل اتاق‌شان را بسته‌بندی کنند. برای اینکه مجبور نشوید هنگام اسباب‌ کشی جعبه‌های سنگین را جابه‌جا کنید، جعبه‌های کوچک‌تری انتخاب کرده و وسایل را در آن بسته‌بندی کنید. هنگام بسته‌بندی نیز به راحتی روی زمین بنشینید یا کارتن را روی میز قرار داده و روی صندلی نشسته و وسایل را در آن جاسازی کنید.
۷) حمل و نقل گل و گیاه
اگر شما اهل گل و گیاه هستید، باید این دوستان سبز خانه‌تان را هم در این حمل‌ونقل همراهتان به خانه جدید ببرید. برای گلدان‌های بزرگ و سنگین چاره‌ای نیست جز اینکه به همان ترتیب در کامیون قرار دهید و حمل کنید. ولی درباره گلدان‌های کوچک، می‌توانید مجموعه‌ای از آنها را در یک جعبه محکم مقوایی، چوبی یا پلاستیکی قرار داده و داخل هر یک از گلدان‌ها چوبی به بلندی ارتفاع بلندترین گیاه فرو کنید. سپس پلاستیکی نازک را روی سطح دهانه و طرفین جعبه و همچنین پایه‌های چوبی فرو رفته در گلدان‌ها قرار داده و با چسب محکم کنید و منافذی را برای تنفس گیاه باز بگذارید.
۸) حمل لباس‌ها و اشیای گران‌قیمت
لباس‌هایتان را که به چوب‌لباسی آویزان است، با همان چوب لباسی به صورت مجموعه‌ای در یک پلاستیک بزرگ یا درون یک ملافه قرار دهید. اگر چمدان‌های بزرگ و جاداری هم در خانه ‌دارید، می‌توانید لباس‌ها را درون آن جاسازی کنید. لوازم ضروری مانند حوله، مسواک، لباس‌های دم‌دستی را در ساک‌دستی‌تان قرار دهید تا به راحتی به آن دسترسی داشته باشید.
۹) برای آخرین بار، سرک بکشید
پیش از اینکه خانه قبلی‌تان را ترک کنید به کمدها، قفسه‌های آشپزخانه، اتاق‌ها، انباری‌ و پارکینگ سرک بکشید تا مبادا شما و یا کارگران وسایلی را جا گذاشته باشید. یک صاحبخانه خوب منزل را تمیز تحویل نفر بعدی می‌دهد و بقایای وسایل اسباب‌کشی را به حال خود رها نمی‌کند.

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   • 

تمیز کردن اشیاء گچی و مرمری

گچ بری ها و بعضی لوازم گچی منزل پس از مدتی زیبایی و سفیدی خود را از دست می دهند و کدر وتیره می شوند. شما می توانیدکمی نشاسته را درآب حل کنید نتیجه مثبت خواهد بود و برای اشیاء مرمری نیز از این محلول می توانید بهره مند شوید.

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   • 

روان کردن کمد و دراورها

درب کمدها و دراورها یی که سفت شده دارای خشونت در صدا هستند وسفت باز وبسته می شوند ولی به آسانی شما می توانید با یک صابون دراورها را از محل سایش صابون خشک بمالید ومحل راصاف کنید که موجب از بین رفتن صدا وباعث آسانی کار در باز وبسته شدن آنهامی شود .

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   • 

نگهداری از خاطره های کاغذی

یکی از روش های بسیار مناسب برای ثبت خاطرات، تصویربرداری است که نوع ثابت آن یعنی عکاسی از جمله قدیمی ترین و مهمترین روش ها به حساب می آید. همان طور که عکاسی هنری است که انجام آن بطور حرفه ای نیازمند داشتن دانش کافی پیرامون این تکنیک نه چندان ساده است، مرحله بعدی یعنی نگهداری از این خاطرات کاغذی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. البته امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، تصویربرداری نیز در همه انواع آن دچار تحولاتی عمده گشته و دوربین های عکاسی معمولی جای خود را به دوربین های دیجیتالی داده و کارت های حافظه، جایگزین حلقه های فیلم شده اند ولی این تغییرات هنوز گسترده نبوده و کماکان دوربین های سبک قدیم کاربرد بسیاری را در سطح جهان دارا هستند. در کشور ما نیز در ایامی مانند روزهای نوروز، تعطیلات تابستان و...، به جهت کثرت مسافرت ها و همچنین دید و بازدیدها، بازار عکاسی چه از نوع معمولی و چه از نوع دیجیتالی حسابی داغ بوده و به هر آتلیه عکاسی که سر بزنید شاهد انبوهی از فیلم ها، کارت های حافظه یا CD خواهید بود که برای چاپ سفارش داده شده اند. اما نکته اینجاست که پس از انجام عکاسی و تحویل عکس های چاپ شده، برای حفظ این خاطرات کاغذی چه باید کرد؟ و از چه طریق می توان طول عمر آن ها را افزایش داد؟ برای اینکه عکس های آلبوم هایتان همیشه مثل روز اول باشد، نکته های زیر مد نطر داشته باشید:
۱) پس از گرفتن عکس ها از عکاسی با تطبیق آنها با نگاتیوهایشان شماره هر عکس را پیدا کرده و در پشت آن یادداشت کنید. با این کار، هنگامی که بخواهید هر یک از آنها را دوباره چاپ کنید، به راحتی شماره آنها در دسترس بوده و نگاتیوها بارها و بارها با انگشتان دستان تماس پیدا نمی کند. البته این مسئله در مورد عکاسی معمولی صدق می کند در عکاسی دیجیتالی تنها کافی است شما در کامپیوتر و یا صفحه نمایش دوربین خود، عکس ها را انتخاب کرده و چاپ نمایید در ضمن به جهت آنکه امکان ذخیره عکس های بسیاری با توجه به ظرفیت کارت حافظه دوربین شما وجود دارد، شما می توانید تعداد زیادی عکس گرفته و تنها عکس های دلخواه را برای قرار دادن در آلبوم یا قاب عکس چاپ کرده و بقیه را بعنوان یادگار بر روی لوح فشرده ای (CD) ذخیره کنید. به این ترتیب دسترسی به عکس ها و همچنین چاپ مجدد آنها همواره امکان پذیر خواهد بود. البته بطور کلی انتقال کلیه عکس ها چه چاپ شده و یا چاپ نشده، در یک و یا چند CD ضروری است زیرا این CDها در واقع نقش همان نگاتیو را برای دسترسی های بعدی ایفا خواهند کرد.
۲) در پشت هر یک از عکس ها برچسبی حاوی مکان، تاریخ (روز، ماه و سال) و مختصر توضیحات لازم در مورد آن مکان و افراد موجود در عکس و همچنین شماره خود عکس با توجه به نگاتیوها بچسبانید. عوامل مهم آسیب رساننده به عکس شامل رطوبت و دمای بالا، نور، حشرات و حتی خاک و آلودگی هوا هستند. البته عکس های سیاه و سفید نسبت به عکس های رنگی حساسیت کمتری دارند ولی به هر حال ترکیب آنها بطور قطع باعث صدمه رسیدن به عکس ها می شود. لذا آنها را همواره در مکانی خشک، خنک و تاریک نگهداری کنید. این شرایط در مورد نگهداری فیلم های خام و نگاتیو هم صدق می کند که البته در مورد فیلم های خام موضوع تعیین کننده، تاریخ انقضای حک شده روی فیلم است.
۳) هرگز عکس هایتان را در کمد آشپزخانه، زیرزمین، اتاق زیرشیروانی یا پارکینگ نگهداری نکنید. این مکان ها معمولا چندین عامل آسیب رساننده شامل گرما، رطوبت، خاک و حشرات را همزمان دارا هستند.
۴) بهترین محل برای نگهداری عکس ها، آلبوم است. این روزها اغلب عکاسی ها به همراه عکس های چاپ شده، آلبوم های موقتی را دراختیار مشتریان خود قرار می دهند ولی اگر به هر دلیلی آلبومی در دسترس نداشتید، می توانید از جعبه های لوازم مختلف مانند جعبه کفش یا هر جعبه دیگری که به لحاظ ابعاد با عکس ها متناسب باشد، استفاده کنید.
۵) در مرحله نگهداری عکس های بدون آلبوم، رعایت دو نکته ضروری است. اول آنکه در لابه لای هر عکس کاغذی قرار داده تا عکس ها با یکدیگر تماس پیدا نکنند، دوم آنکه هیچ گاه عکس ها را بر روی هم با کش و یا باند پارچه ای بطور محکم نبندید زیرا به مرور زمان به هم چسبیده و آسیب می بینند.

نوشته شده توسط گروه آشپزی در |  لینک ثابت   • 
مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر